Kâ-lâ-thai-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Kâ-lâ-thai liá-ke miàng-chhṳ̂n chhai Pó-lò sṳ̀-thoi yû-ke yi-sṳ, yit-ke he chṳ́ Séu-â-se-â pet-phu Gaul-ngìn kî-chhu ke Kâ-lâ-thai thi-khî, yit-ke chet chṳ́ kha kóng-thai ke Lò-mâ Ti-koet ke Kâ-lâ-thai-sén, pâu-hàm nàm-phu ke Lî-kô-nì, Fut-lî-kâ thi-khî. kîn-kí Sṳ́-thù-hàng-chhon ke ki-chai, Pó-lò thi-yit chhṳ lî-hàng pu-tho sṳ̀, chên tham-fóng Kâ-lâ-thai-sén song-sut nàm-phu ke thi-fông —— Chhiong Thi̍t-pí-sàng, Lu-sṳ̂-tet-sàng, Yî-kô-ngiam tén sàng-sṳ, pin sat-li̍p kau-fi.

Kam-chhat yî pún-sû só kóng-lun ke mun-thì lâu Sṳ́-thù-hàng-chhon sṳ̍p-ńg chông ki-chai Yâ-lu-sat-lâng thai kûng fi-ngi ke chú-thì siông-thùng, sa mò thì-tó fi-ngi ke kiet-thin, Kâ-lâ-thai-sû chṳ̂n khó-nèn he siá chhai Yâ-lu-sat-lâng kûng-khôi thai-fi (kûng-ngièn 49-ngièn) chṳ̂-chhièn. Tông-sṳ̀ Kâ-lâ-thai kau-fi su-tó Yù-thai-ngìn ke ká sṳ̂-fu ke káu-lon, yeu yín-yu kau-fi sùi-chhiùng phe̍t-chúng fuk-yîm, féu-ngin Pó-lò kekhièn-piang. Pó-lò chhù-liáu pok-chhṳt Yù-thai-phai ke chho-ngu, sot-mìn chhîn-chhú "yîn sin chhṳ̂n-ngi" ke fuk-yîm chṳ̂n-lî.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]