跳至內容

Kâ-lâ-thai-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Kâ-lâ-thai liá-ke miàng-chhṳ̂n chhai Pó-lò sṳ̀-thoi yû-ke yi-sṳ, yit-ke he chṳ́ Séu-â-se-â pet-phu Gaul-ngìn kî-chhu ke Kâ-lâ-thai thi-khî, yit-ke chet chṳ́ kha kóng-thai ke Lò-mâ Ti-koet ke Kâ-lâ-thai-sén, pâu-hàm nàm-phu ke Lî-kô-nì, Fut-lî-kâ thi-khî. kîn-kí Sṳ́-thù-hàng-chhon ke ki-chai, Pó-lò thi-yit chhṳ lî-hàng pu-tho sṳ̀, chên tham-fóng Kâ-lâ-thai-sén song-sut nàm-phu ke thi-fông —— Chhiong Thi̍t-pí-sàng, Lu-sṳ̂-tet-sàng, Yî-kô-ngiam tén sàng-sṳ, pin sat-li̍p kau-fi.

Kam-chhat yî pún-sû só kóng-lun ke mun-thì lâu Sṳ́-thù-hàng-chhon sṳ̍p-ńg chông ki-chai Yâ-lu-sat-lâng thai kûng fi-ngi ke chú-thì siông-thùng, sa mò thì-tó fi-ngi ke kiet-thin, Kâ-lâ-thai-sû chṳ̂n khó-nèn he siá chhai Yâ-lu-sat-lâng kûng-khôi thai-fi (kûng-ngièn 49-ngièn) chṳ̂-chhièn. Tông-sṳ̀ Kâ-lâ-thai kau-fi su-tó Yù-thai-ngìn ke ká sṳ̂-fu ke káu-lon, yeu yín-yu kau-fi sùi-chhiùng phe̍t-chúng fuk-yîm, féu-ngin Pó-lò kekhièn-piang. Pó-lò chhù-liáu pok-chhṳt Yù-thai-phai ke chho-ngu, sot-mìn chhîn-chhú "yîn sin chhṳ̂n-ngi" ke fuk-yîm chṳ̂n-lî.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]