Hî-pak-lòi-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Hî-pak-lòi-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn chûng siá-pûn yù-thai thi-khî kî-tuk-thù ke yit-fûng sû-sin, Sṳn-kîn tshiòn-sû ke thi ńg-sṳ̍p-pat pún-sû. Liá-kién sû-tsûng mò thì-to tsok-tsá miàng-è, khó-nèn he sṳ́-thù Pó-lò, nui-yùng thai-lio̍k mèu-siá Yâ-sû kî-tuk tshôi Khiu-yok lâu Sîn-yok sṳ̀-thoi ke thu̍k-thi̍t thi-vi, kié-sṳt phu-fun Khiu-yok Sṳn-kîn ke tsṳ̂n-tsṳn hàm-yi.

Siá-chok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan chok-chá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]