Mâ-thai-fuk-yîm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Mâ-thai-fuk-yîm he Sîn-yok Sṳn-kîn‎ ke thi-yit sû-kién; Si Fuk-yîm-sû chṳ̂-yit. Chhiòn-sû khiung-yû 28-chông, 1168-chiet. Yîn Mâ-thai-fuk-yîm lâu Mâ-khó-fuk-yîmkhi̍p Lu-kâ-fuk-yîm nui-yùng siông-khiun, só-yî sâm pún Fuk-yîm-sû phî kûi-na̍p chok "fù-lui fuk-yîm"。

Chok-chá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Pún-sû pin-mò mìn-khok thì chok-chá ke miàng-sṳ. Than chhiùng Chhû-khì kau-fi lâu yit-chhṳ̍t yî-lòi ke chhòn-thúng tû ngin-vì chok-chá he Yâ-sû sṳ̍p-ngi mùn-thù chṳ̂-yit ke Mâ-thai. Chhai Hî-pak-lói-vùn, Mâ-thai ke yi-sṳ vì 「Chú ke sóng-su」; kì fu-chhîn he Â-le̍t-fî. Mâ-thai ngièn-pún he yit-miàng Soi-li, só-yî chhai Yù-thai-ngìn ngién-chûng phî sṳ chok-vì Lò-mâ-ngìn ke chéu-kiéu lâu mìn-chhu̍k ke phan-thù, he put-tet chin-ngi̍p fi-thòng ke.

Siá-chok poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhiùng nui-yùng lâu vùn-thí chhûi-chhet, chai kâ-song ngièn-vùn he Hî-lia̍p-vùn yì-yèn mò-he Yù-thai pún-thú yung-koan ke Â-làn-vùn lòi-khon, pún-sû ke chṳ̂m-tui en he tông-sṳ̀ ke khièu-mìn kok-thi ke Yù-thai kî-tuk-thù, péu-mìn Yâ-sû chang-he kì-mùn ngit-ya khì phan-mong ke nà Mì-soi-â, chhiùng pún-sû kú-li kì-mùn nèn chiap-su Yâ-sû Kî-tuk tai-lòi ke Kiu-ên. Mâ-thai yû yín-yung khiu-yok thai-yok chhit-sṳ̍p chhu ke kîn-vùn, yit-pân ngìn chhṳ̂n-cho "Sṳn-kîn chṳn-kí". Pún-sû ke siá-chok ngit-khì mò siòng-s, yit-pân ho̍k-chá ngin-vì he chhai kûng-ngièn 50-ngièn chṳ 70-ngièn chûng-kiên.

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]