跳至內容

Lò-mâ-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Lò-mâ-sû he sṳ́-thù Pó-lò siá-pûn tông-sṳ̀ chhai Lò-mâ Kau-fi ke yit fûng-sin, nui-yùng si̍p-ha̍p kì tui Kî-tuk-kau sin-ngióng, chhui khi̍p Kiu-ên tén mun-thì ke thu̍k-thi̍t kien-kié, tui heu-sṳ ke Sṳ̀n-ho̍k ngiên-kiu yû yit-thin ke yáng-hióng-li̍t.

Kì chhai 381-ngièn ke Thi yit-chhṳ Kiûn-sṳ-thán-tên pó kûng fi-ngi phî lie̍t-ngi̍p Sîn-yok Sṳn-kîn chang-tién, he su̍k-yî Sṳn-kîn lî Pó-lò sû-sin.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lò-mâ-sû

Lò-mâ-sû khó-nèn siá yî Kô-lìm-tô fe̍t-chá kho-khiun Kiên-kiet-lî. Sû-sin chûng pin-mò thì-tó chîn-khok sṳ̀-kiên, than hién-yèn he chhai kì thi-ngi-chhṳ hi Hî-lia̍p lî-hàng ke ma̍t-mî, thu-ko Tûng-thiên (Kûng-ngièn 58-ngièn) fóng-mun ke-sàng (15-chông:25-chiet).

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]