Lò-mâ-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Lò-mâ-sû he sṳ́-thù Pó-lò siá-pûn tông-sṳ̀ chhai Lò-mâ Kau-fi ke yit fûng-sin, nui-yùng si̍p-ha̍p kì tui Kî-tuk-kau sin-ngióng, chhui khi̍p Kiu-ên tén mun-thì ke thu̍k-thi̍t kien-kié, tui heu-sṳ ke Sṳ̀n-ho̍k ngiên-kiu yû yit-thin ke yáng-hióng-li̍t.

Kì chhai 381-ngièn ke Thi yit-chhṳ Kiûn-sṳ-thán-tên pó kûng fi-ngi phî lie̍t-ngi̍p Sîn-yok Sṳn-kîn chang-tién, he su̍k-yî Sṳn-kîn lî Pó-lò sû-sin.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lò-mâ-sû

Lò-mâ-sû khó-nèn siá yî Kô-lìm-tô fe̍t-chá kho-khiun Kiên-kiet-lî. Sû-sin chûng pin-mò thì-tó chîn-khok sṳ̀-kiên, than hién-yèn he chhai kì thi-ngi-chhṳ hi Hî-lia̍p lî-hàng ke ma̍t-mî, thu-ko Tûng-thiên (Kûng-ngièn 58-ngièn) fóng-mun ke-sàng (15-chông:25-chiet).

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]