Fî-li-mùn-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Fî-li-mùn-sû chú-yeu he siá-pûn Fî-li-mùn ke sṳ̂-ngìn ke sin-kién, sû-sin pún-sṳ̂n pin-mò thì-tó Fî-li-mùn ke ngìn-kiet, than chhiùng Kô-lò-sî-sû chhiu-tî kì ke nù-phu̍k Â-nì-sî-mèu he Kô-lò-sî-ngìn. Fî-li-mùn khó-nèn he Pó-lò tì Yî-fut-só chhòn-tho sṳ̀ sin-chú ke, heu-lòi sṳ̀n-vì Kô-lò-sî kau-fi ke yit-vi liâng-siu-chá, tì kâ-chûng yû thin-khì ke chhi-fi.

Pún-sû lâu Kô-lò-sî-sû he thùng-sṳ̀ siá-hâ ke, Pó-lò thi-yit-chhṳ pûn kâm-kim tì Lò-mâ sṳ̀, muk-tit he vi-liáu Fî-li-mùn thò-chéu ke nù-li Â-nì-sî-mèu chhiáng-khiù. Â-nì-sî-mèu khó-nèn thêu-chéu chú-ngìn ke chhièn-chhòi thò-to Lò-mâ, heu-lòi tet-tó Pó-lò ke chiap-chhiuk yì-yèn kûi-su̍k Kî-tuk. Pó-lò kám-kok Â-nì-sî-mèu yin-kôi mien-tui li̍t-fap ke kûi-thin, fì-chón to chú-ngìn ke kâ-hiông. Kì fûn-fu Thûi-kî-kú tai-sin to Kô-lò-sî kau-fi sṳ̀, chang-hó phì Â-nì-sî-mèu yit-thùng fì-kâ. Pó-lò tì Fî-li-mùn sû-sin khén-khiù Fî-li-mùn ngièn-liong Â-nì-sî-mèu.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]