Kô-lìm-tô-heu-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Kô-lìm-tô-heu-sû he Sîn-yok Sṳn-kîn sû-kién chṳ̂-yit, yù sṳ́-thù Pó-lò só-chok. Pó-lò siá Kô-lìm-tô-chhièn-sû pûn Kô-lìm-tô kau-fi heu, tông-thi sin-thù ke sin-ngióng thai-thu vi-kien hó-chón, fán yû ok-fa ke chhín-hiong. Kí chhîn-chhṳ vông kâi-chhu thù kié-kiet kau-fi chûng ke mun-thì, than kiet-kó put-nèn tha̍t-tó chhièn-vông ke muk-tit, sṳm-chṳ sûng-fông chên-nau tet-tó chṳ̂n mò khoai-lo̍k. Pó-lò Lì-khôi heu, chhai yù-sèu thung-khú chûng siá liáu yit-fûng ngiàm-li chit-phi kau-fi ke sû-sin, yù Thì-tô tai-vông Kô-lìm-tô. khì-kiên, Pó-lò sîm-lî sṳ̍p-fûn chhèu-li, phan-mong nâ-fûng sin nèn hó-sṳ́ kau-fi fì-chón. Chûng-yî Thì-tô tai-fì sin-thù fí-kói, Pó-lò chhiu fôn-hí, chhai Mâ-khì-tun siá-hâ pún-sû (kûng-ngièn 55-ngièn chṳ 56-ngièn kiên), kié-sṳt kí kói-pien hàng-chhàng ke ngièn-yîn, khien-miên kau-fi chiap-na̍p fí-kói-chá, kié-sṳt chhṳ-kí sṳ-fung ke sṳ̂n-fun lâu sin-chṳt, pin kau-thô kau-fi sû-si̍p kiên-khóan, chû-chi Yâ-lu-sat-lâng ke sin-thù.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]