Fî-li̍p-pí-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Thai-yok chhai 64-ngièn, Pó-lò lâu Thì-mô-thai chhai Lò-mâ kâm-ngiu̍k siá-sin pûn Fî-li̍p-pí kaufi.

Fî-li̍p-pí he Pó-lò thi-yit chhṳ hi Êu-chû chhòn-tho ke yit-ke sàng-sṳ. Chhai Fî-li̍p-pí hîn-hí liáu Êu-chû thi-yit chhu Kau-fi, ya-he fuk-yîm chhet-lio̍k chhung-yeu-thi. Ke-sàng Yù-thai-ngìn chṳ̂n-séu, Pó-lò chhai-chhṳ́ chhòn-tho sṳ̀ pin mò-kien yû fi-thòng. Chhai Pó-lò só kien-li̍p ke kau-fi chûng, Fî-li̍p-pí kau-fi lâu Pó-lò ke kôan-he chui chhîn-me̍t.

Tông Pó-lò chhô-kón sṳ̀, Fî-li̍p-pí kau-fi chhâi-khién Yî-pâ-fut-thì tai kau-fi ke lî-vu̍t chhièn-vông tham-mong, put-hen Yî-pâ-fut-thì chhâi thù-chûng fe̍t tí Lò-mâ heu fam chhung-phiang, sêu-sit chhòn-to Fî-li̍p-pí, lin kau-fi sṳ̍p-fûn tâm-yù.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]