跳至內容

Kô-lò-sî-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Pó-lò thi-sâm-chhṳ lî-hàng pu-tho chên-sûn chhai Yî-fut-só thìn-liù sâm-ngièn, hó-sṳ́ só-yû he̍t chhai Â-se-â-sén ke ngìn tû thâng-kien tho-lî, than Kô-lò-sî kau-fi ke chhong-sṳ́-ngìn mò-he Pó-lò, yì-yèn khó-nèn he Yî-pâ-fut. Liá-he yit-ke ngoi-pâng-ngìn cham tô-su ke kau-fi. Pó-lò sûi-yèn vi fóng-mun ko Kô-lò-sî kau-fi, than lâu Kô-lò-sî kau-fi ke kôan-he fî-sòng chhîn-me̍t.

Pún-sû he Pó-lò chhai Lò-mâ kâm-ngiu̍k chûng siá-hó ke. Yù-yì Yî-pâ-fut tai-lòi liáu kau-fi ke khiûn-khóng. Pó-lò tet-tî kau-fi chang su mêu-chúng yi-tôn ke vî-hia̍p, só-yî yit-fông-mien siá-sin chhṳ̂n-chan kau-fi sin-mong-oi ke péu-hien, kú-li Kô-lò-sî kau-fi chhai san-sṳ song tô kiet-kó-chṳ́, nang-ngoi yit-fông-mien kien kín-kie sin-thù kiún-sṳ́m fòng chho-ngu ke kau-hiun, miên-tet sṳt-hi fuk-yîm ke phan-mong.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]