跳至內容

Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû (帖撒羅尼迦後書) he Pó-lò thùng Sî-lâ lâu Thì-mô-thai ki-sṳ̀n Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû chṳ̂-heu, siá-pûn Thiap-sat-lò-nì-kâ Kau-fi ke yit-fûng sû-sin. Siá-chok thi-tiám chhai Kô-lìm-tô.

Thiap-sat-lò-nì-kâ kau-fi tông-sṳ̀ chô-su pet-hoi, pin-yû ngìn ngu-kié Pó-lò chhai chhièn-sû só kóng yû-kôan Yâ-sû chai-lòi ke sṳ-khien, yit-chṳ chhai Thiap-sat-lò-nì-kâ-sàng san-pu "Chú ke ngit-chṳ́ hien-chhai to-liáu" ke yèu-ngièn, sṳ́ kau-fi sin-thù yîn-vi siông-sin ma̍t-khì yí-kîn khoai-to, kin-pien pún-kâ li thi thìn-chṳ́ kûng-chok, chûng-ngit hàn-san, thai-thai yáng-hióng kau-fi ke ki-li̍t.

帖撒羅尼迦後書係保羅同斯拉

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]