Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû (帖撒羅尼迦後書) he Pó-lò thùng Sî-lâ lâu Thì-mô-thai ki-sṳ̀n Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû chṳ̂-heu, siá-pûn Thiap-sat-lò-nì-kâ Kau-fi ke yit-fûng sû-sin. Siá-chok thi-tiám chhai Kô-lìm-tô.

Thiap-sat-lò-nì-kâ kau-fi tông-sṳ̀ chô-su pet-hoi, pin-yû ngìn ngu-kié Pó-lò chhai chhièn-sû só kóng yû-kôan Yâ-sû chai-lòi ke sṳ-khien, yit-chṳ chhai Thiap-sat-lò-nì-kâ-sàng san-pu "Chú ke ngit-chṳ́ hien-chhai to-liáu" ke yèu-ngièn, sṳ́ kau-fi sin-thù yîn-vi siông-sin ma̍t-khì yí-kîn khoai-to, kin-pien pún-kâ li thi thìn-chṳ́ kûng-chok, chûng-ngit hàn-san, thai-thai yáng-hióng kau-fi ke ki-li̍t.

帖撒羅尼迦後書係保羅同斯拉

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]