Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû

Chhiùng Wikipedia lòi

Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû yok-yî kûng-ngièn 50 chṳ 51-ngièn siá-yî Kô-lìm-tô, chok-chá he Pó-lò, than lâu sî-lâ, Thì-mô-thai khiung-thùng khí-miàng. Su sû-chá vi Thiap-sat-lò-nì-kâ kau-fi. Chhṳ́ kau-fi he Pó-lò thi-ngi chhṳ chhut-ngoi chhòn-tho sṳ̀ kien-li̍p ke, chhiâ Pó-lò chhai dhhṳ́ thi-voi chô-su chṳ̂n-thai ke pet-pet.

Pó-lò chhai pho-fái chṳ̂-ha, lì-khôi Thiap-sat-lò-nì-kâ chan-chón to-tha̍t Kô-lìm-tô, kí chṳ̂n kôan-sîm Thiap-sat-lò-nì-kâ ke sin-thù. Só-yî chhâi-phai Thì-mô-thai hi tham-fóng sin-thù. Chhai Thì-mô-thai fì-lòi hiong Pó-lò po-ko tông-thi sin-thù ke chhìn-khóng chṳ̂-heu, kí chhiu siá liá fûng-sin hiong sin-thù péu-tha̍t hiûn-ví, pin kié-sṳt sí-mòng lâu Fu̍k-fa̍t ke chṳ̂n-lî, lòi kiên-thin sin-ngióng.

Siá-tsok poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-kûan tsok-tsá[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsú-yeu nui-yùng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]