Yok-hon-fuk-yîm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sîn-yok Sṳn-kîn Tshiòn-sû
Si Fuk-yîm-sû
Mâ-thai-fuk-yîm
Mâ-khó-fuk-yîm
Lu-kâ-fuk-yîm
Yok-hon-fuk-yîm
Sṳ́-thù-hàng-chhon
Pó-lò Sû-sin
Lò-mâ-sû
Kô-lìm-tô-chhièn-sû
Kô-lìm-tô-heu-sû
Kâ-lâ-thai-sû
Yî-fut-só-sû
Fî-li̍p-pí-sû
Kô-lò-sî-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-chhièn-sû
Thiap-sat-lò-nì-kâ-heu-sû
Thì-mô-thai-chhièn-sû
Thì-mô-thai-heu-sû
Thì-tô-sû
Fî-li-mùn-sû
Phû-thûng Sû-sin
Hî-pak-lòi-sû
Ngâ-kok-sû
Pí-tet-chhièn-sû
Pí-tet-heu-sû
Yok-hon-yit-sû
Yok-hon-ngi-sû
Yok-hon-sâm-sû
Yù-thai-sû
Yi-ngièn-sû
Khí-sṳ-liu̍k
Tsón-to Khiu-yok Sṳn-kîn

Yok-hon-fuk-yîm he Sîn-yok Sṳn-kîn chang-tién ke thi-si phu fuk-yîm; ho̍k-chá thùng-yi sû-kién yin-kôi he Si Fuk-yîm-sû chûng-kiên chui chhṳ̀ siá-sṳ̀n.

Sṳ́-thù Yok-hon he Sî-pí-thai ke chṳ́-yì, ngièn vi ǹg-fû, heu-lòi mùng Yâ-sû fû-seu sṳ̀n Sṳ̍p-ngi mùn-thù chṳ̂-yit, lâu thi-hiûng Ngâ-kok yû thùng-yit miàng-ho ——“Lùi-hṳ́ ”, pin kiên Pí-tet, Ngâ-kok thùng vi Yâ-sû chui-chhîn sin ke mùn-thù. Yâ-sû sṳ̂n-thiên heu, Yok-hon chhai-yî chó-khì Yâ-lu-sat-lâng ke kau-fi chûng pan yên chhung-yeu ke kok-set, heu-lòi chên phî chhûng-kiûn chṳ Pha̍t-mô hói-tó. Kîn-kí kau-fi ke chhòn-sot, Yok-hon chhai só-yû sṳ́-thù chûng-kiên fa̍t to chui chhòng, heu-lòi chhai î-fut-só lì-sṳ.

Chú-thì thi̍t-set[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chok-chá chhîn-chhú péu-mìn kì ke muk-tit, chhiu-he yeu sṳ́ ngìn-kâ siông-sin Yâ-sû he Kî-tuk, he Sṳ̀n ke chṳ́-yì, yîn-sin kì chhiu-nèn tet-tó sâng-miang. Chhiùng pún-sû tô-chhu kié-sṳt Yù-thai fûng-siu̍k khi̍p Hî-pak-lói sṳ-v ke cho-fap khon-lòi, tui-siong pâu-koat san-kî si-chhu ke Yù-thai-ngìn khi̍p ngoi-pâng-ngìn.

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]