Thí-ngoi Mo̍k-yòng-ha̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
Thí-ngoi Mo̍k-yòng-ha̍p.
Phù-thò-ngà Lî-sṳ̂-pún Santa Cruz Yî-yen kâ-fu phiang-fòng ke ECMO.
ECMO lio̍k-thù.

Thí-ngoi Mo̍k-yòng-ha̍p (體外膜氧合, Yîn-ngî: Extra-Corporeal Membrane Oxygenation, suk-siá: ECMO, yîm-yi̍t siu̍k-chhṳ̂n: Ya̍p-khiet-mo̍k (葉克膜) he yit-chúng yî-liàu kip-kiu sat-phi, yung yî chhiam-sṳ̀ hia̍p-chhu thai-phu-fun yî-liàu fông-fap kai mò-háu ke chhùng-thu sîm-hi sôi-khe̍t fam-chá chin-hàng thí-ngoi ke fû-khi̍p lâu sùn-fàn. Ya̍p-khiet-mo̍k chhù-liáu nèn chhiam-sṳ̀ thoi-thoi fam-chá ke sîm-hi kûng-nèn, kám-khiâng fam-chá sîm-hi fu-tâm chṳ̂-ngoi, ya nèn vì yî-liàu ngìn-yèn châng-chhí kiên-tô kiu-chhṳ sṳ̀-kiên. Ya̍p-khiet-mo̍k yung-yî hài-thùng fam-chá yîn yùng-yi sán-sâng pìn-fat-tsin, só-yî khó-yung phú-chhu khì yit-pân kiùn yok yit-chû chṳ sṳ̍p-sú-ngit yì yí, yì yung-yî sṳ̀n-ngìn fam-chá ke phú-chhu khì-chet kha-chhòng, Thòi-thai Yî-yenphiang-ngìn chên-kîn chhai 2008-ngièn 1-ngie̍t 30-ngit chhóng-hâ 117 thiên sṳ́-yung Ya̍p-khiet-mo̍k yìn chhùn-fa̍t ke sṳ-kie ki-liu̍k.