Thòi-18-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Thòi-18-sien sén-tho Kâ-ngi-yen Kâ-ngi-sṳNàm-thèu-yen Sin-ngi-hiông

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]