Thai-fù-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai-fù-hiông

Thai-fù-hiông he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen ke yit-ke hiông, tshai Mèu-li̍t-yen nàm-fông, pet-lìn Sṳ̂-thàn-hiông, sî-lìn Kûng-kón-hiông, Thùng-lò-hiông, Sâm-ngi-hiông, tûng-lìn Thai-ôn-hiông.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]