跳至內容

Thai Lùn-tûn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai Lùn-tûn.

Thai Lùn-tûn (Yîn-ngî: Greater London) Yîn-koet hâ-hot ke kiú-chak chhṳ-kip hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit, fam-vì pâu-hàm Yîn-koet sú-tû Lùn-tûn lâu khì-thâ chû-vì ke ví-sên sàng-chṳ́n só chû-sṳ̀n ke tû-fi-khî. Thai Lùn-tûn thi-khî mien-chit vi 1,579 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu vi 8,173,194-ngìn (2011-ngièn).

Thai Lùn-tûn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]