Thai Lùn-tûn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai Lùn-tûn.

Thai Lùn-tûn (Yîn-ngî: Greater London) Yîn-koet hâ-hot ke kiú-chak chhṳ-kip hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit, fam-vì pâu-hàm Yîn-koet sú-tû Lùn-tûn lâu khì-thâ chû-vì ke ví-sên sàng-chṳ́n só chû-sṳ̀n ke tû-fi-khî. Thai Lùn-tûn thi-khî mien-chit vi 1,579 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu vi 8,173,194-ngìn (2011-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thai Lùn-tûn.

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]