Thiên-vùn-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Thiên-vùn-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"天文學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thiên-vùn-ho̍k

Thiên-vùn-ho̍k he kôn-chhat lâu ngiên-kiu yî-chhiu Yî-chhiu kiên thiên-thí ke ho̍k-khô, kí ngiên-kiu thiên-thí ke fûn-phu、yun-thung、vi-chṳ、chong-thai、chû-sṳ̀n、sin-chṳt khi̍p hí-ngièn lâu yên-fa, he Chhṳ-yèn Khô-ho̍k chûng ke yit-mùn kî-chhú ho̍k-khô. Thiên-vùn-ho̍k lâu khì-thâ chhṳ-yèn khô-ho̍k ke yit-ke hién-mìn mò-thùng chṳ̂-chhu chhai-yî thiên-vùn-ho̍k ke sṳ̍t-ngiam fông-fap he kôn-chhet, thûng-ko kôn-chhet lòi sû-si̍p thiên-thí ke kok-chúng sin-sit. Yî-yîn tui kôn-chhet fông-fap lâu kôn-chhet sú-thon ke ngiên-kiu, he Thiên-vùn-ho̍k-kâ nú-li̍t ngiên-kiu ke yit-ke fông-hiong. Hien-thoi thiên-vùn-ho̍k yí-kîn fat-chán sṳ̀n-vì kôn-chhet chhiòn thien-pô thon ke khô-ho̍.