跳至內容

Thoi-chhú

Chhiùng Wikipedia lòi
Thoi-chhú

Thoi-chhú he ngim yit-chúng su̍k-yî Thoi-chhú-muk ke Yû-thoi-thung-vu̍t. Thai-tô-su thoi-chhú tû-he Àu-thai-li-â ke thi̍t-sán, than-he Su-thoi-chhú chet sên-fa̍t chhai Pâ-pu-â Néu-kí-nui-â. Thoi-chhú-su̍k yû sâm-chúng:

Fùng-thai-thoi-chhú (Macropus rufus) he hien-chhùn chui-thai ke yû-thoi-thung-vu̍t. Fùng-thai Thoi-chhú sên-fa̍t chhai Àu-chû chûng-phu ke pan Sâ-mo̍k thi-tai. Sṳ̀n-ngièn hiùng-sin thoi-chhú ke thí-chhòng hí-khó tha̍t-tó liuk-chhak, thí-chhûng hí-khó tha̍t-tó kiú-sṳ̍p lióng-pak-pong.

Tûng-phu Fôi-thai-thoi-chhú (Macropus giganteus) sûi-yèn mò-yû Fùng-thai-thoi-chhú tén-miàng, than-he tûng-phu Fôi-thai-thoi-chhú he chui-sòng khon-kien ke. Sên-fa̍t chhai pí-káu phì-mî ke thi-khî.

Sî-phu Fôi-thai-thoi-chhú (Macropus fuliginosus) he sâm-chúng Thoi-chhú chûng chui-séu ke yit-chúng; sṳ̀n-ngièn hiùng-sin ke thí-chhòng he ńg-sṳ̍p-si chhiên-khiet. Sên-fa̍t chhai-yî Àu-chû sî-nàm hói-ngan lâu Tha̍t-lin-hò phùn-thi. Nang-ngoi yû lâu Thoi-chhú siong-kôan kín-me̍t-thi ke si-sṳ̍p kien-séu ke Thoi-chhú-muk:

Su-thoi-chhú he cháu-to chhai tûng-pet-phu Àu-chû me̍t-si̍p ke yí-lìm kiên Sîn-kí-nui-â chṳ̂n-sṳ̍t ke thoi-chhú ke su-muk chhîn-chhit. Kí-chak Su-thoi-chhú phî ngùi-hoi khi̍p, chú-yeu chhut-yì fàn-kín pho-fái.

Sên-fa̍t fàn-kín

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sên-fa̍t fông-sṳt

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]