Tui-kok-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Tui-kok-sien.
Tui-kok-sien.

Tui-kok-sien (Diagonal) chhai Sú-ho̍k sông yû tô-ke thin-ngi. chhai Tô-piên-hìn sông, Tui-kok-sien he lièn-kiet lióng-ke put phî-lìn táng-tiám ke Sien-thon. Ngiâ-chhiâ-vì-ngiâ Tô-piên-hìn ke Tui-kok-sien chhai Tô-piên-hìn chṳ̂ nui, kâi Tô-piên-hìn he Thie̍t Tô-piên-hìn. Tui-kok-sien sú muk-tit khiù-fap: tông n he Tô-piên-hìn ke táng-tiám ke sú-muk, mî-ke táng-tiám chhù-liáu kì pún-sṳ̂n lâu phî-lìn ke lióng piên chṳ̂-ngoi, tû Tui-kok-sien lièn chiap to khì-thâ táng-tiám. Liá-ngióng sṳ̀n yî táng-tiám ke sú-muk chhiu-he . Yîn-vì mî-ke táng-tiám kie-son liáu lióng-chhṳ, só-yî chai chhù yî 2 chhiu tet chhut Tui-kok-sien ke sú-muk vì: