Vòng-lî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vòng-lî.

Vòng-lî (王梨 / 黃梨) he yit-chúng ngièn-sán Nàm-mî-chû Pâ-sî, Pâ-là-kui ke Â-mâ-sûn-hò liù-vet yit-tai ke ngie̍t-tai súi-kó, hien-chhai yí-kîn liù-chhòn to cháng-ko ngie̍t-tai thi-khî.