Nàm-mî-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Liá-piên "Nàm-mî-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"南美洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Nàm-mî-chû
South America satellite orthographic.jpg

Nàm-mî-chû vi-chhu nàm-pan-khiù, sî-lìm nàm Thai-phìn-yòng, tûng-mien chet-he Thai-sî-yòng, pet-mien he Caribe-hói. Nàm-mî-chû he mî-chû thai-liu̍k nàm-mien ke yit-phu-fun, sî-mien yû hói-pha̍t su-chhiên-mí ke Andes sân-ma̍k, tûng-hiong chú-yeu he phìn-ngièn, pâu-hàm Amazon-hò sêm-lìm 。 Nàm-mî-chû mien-chit tha̍t 17,840,000 phiàng-fông kûng-lî, cham Thi-khiù péu-mien ke 3.5%. Chhṳ̍t-to 2005-ngièn, Nàm-mî-chû ngìn-khiéu yí-kîn yû 371,000,000, sṳ-kie phài-miàng thi-ńg.

Koet-kâ[編寫 | 編寫原始碼]

Yî-ha lie̍t-chhut Nàm-mî-chû só-yû koet-kâ lâu thi-khî:

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]