Wikipedia:Thi̍t-set Thiàu-muk/Thòi-vân

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Taiwan NASA Terra MODIS 23791.jpg

Thòi-vân fe̍t-chá Thòi-vàn he sî Thai-phìn-yòng ke se-tó, fu-khiun he Â-chû thai-liu̍k (Chûng-koet thai-liu̍k), Ngit-pún, Fî-li̍t-pîn tén-tén. Mien-chit yok 36,188 phiàng-fông kûng-lî. Muk-chhièn yù Chûng-fà Mìn-koet sṳ̍t-chi kón-hot. Ya-yû pó-tó, Formosa chṳ̂ chhṳ̂n-fû. Chúng ngìn-khiéu yok-yû lióng-chhiên sâm-pak van, khì-chûng Hò-ló-ngìn chiam-hi thai tô-su, khì-thâ song-chhiá yû Hak-kâ-ngìn, Ngièn-chhu-mìn, Ngoi-sén chhu̍k-khiùn, Ngoi-thi phi-ngiéu. Kôn-fông vùn-sṳ he chang-thí Chûng-vùn, ngî-ngièn chú-yeu yû Thòi-ngî (Mîn-nàm-ngî), Koet-ngî (hien-thoi phêu-chún Hon-ngî), Hak-kâ-ngî yî-khi̍p kok-kok chhu̍k-khiùn Ngièn-chhu-mìn ngî-ngièn.

>>>Ki-sa thu̍k.....