Wikivoyage

Chhiùng Wikipedia lòi

Wikivoyage, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî Lî-yù (維基旅遊), he Wikipedia ke yit-chak chí-moi kie-va̍k, yung khiung-yong ke MediaWiki ngiôn-thí, ya he Wikimedia miàng-hâ ke yit-chak wiki kie-va̍k. Wikimedia cho khì ke muk-tit he kien-li̍p yit-chak chhṳ-yù ke yù-liau chṳ́-nàm-sû.

Ngoi-pu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]