Wikiquote

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Wikiquote" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"維基語錄" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Wikiquote

Wikiquote, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî ngî-liu̍k (維基語錄), he Wikipedia ke yit-chak chí-moi kie-va̍k, yung khiung-yong ke MediaWiki ngiôn-thí, ya he Wikimedia miàng-hâ ke yit-chak Wiki kie-va̍k.

2003-ngièn 6-ngie̍t 27-ngit, Wikiquote lìm-sṳ̀ chhai wo.wikipedia.com kien-li̍p. 7-ngie̍t 10-ngit, pân hi quote.wikipedia.org. 8-ngie̍t 25-ngit, khôi-sṳ́ yung thu̍k-li̍p ke mióng-chi mióng-lu vet-miàng wikiquote.org.

2004-ngièn 7-ngie̍t 22-ngit, liá chak kie-va̍k yí-kîn khôi-sṳ́ yung khì-thâ ngî-ngièn yun-chok. Yîn-ngî pán-pún he kûi-mù chui thai ke pán-pún.

Ngoi-pu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]