Windows 10

Chhiùng Wikipedia lòi
Windows 10

Windows 10 he yit-chak yù Mì-ngiôn khôi-fat ke Chok-ngia̍p hì-thúng, he Windows Kâ-chhu̍k ke sṳ̀n-yèn, vì Windows 8.1 lâu Windows Phone 8.1 ke heu-ki-chá, khôi-fat kiê-thon thoi-ho vì Windows Threshold, chang-sṳt pán yí yî 2015-ngièn 7-ngie̍t 29-ngit tên-chhòng pin khôi-piong fù-ha̍p thiàu-khien ke sṳ́-yung chá miên-fi sṳ̂n kip. Windows 10 ke sat-kie muk-phiêu he thúng-yit pâu-koat ke-ngìn thien-nó, phìn pán thien-nó, Chṳ-fi-hîn Sú-kî, kham ngi̍p sṳt hì-thúng, Xbox One yî-khi̍p sîn sán-phín Surface Hub lâu HoloLens tén-tén, cháng-ke Windows sán-phín hì lie̍t ke chok-ngia̍p hì-thúng. Kì-têu khiung-hióng yit-ke thûng-yung ke yin-yung chhàng-sṳt ka kèu lâu Windows Store ke sâng-thai hì-thúng.