Wolfsburg

Chhiùng Wikipedia lòi
Wolfsburg.

Wolfsburg vi yî Tet-koet chûng-phu Braunschweig yî pet ke Aller hò-pán, chhai Hon-nok-ngá tûng-phu 75 chhiên-mí, Pak-lìm sî-phu 230 chhiên-mí . Wolfsburg he Niedersachsen-chû ke thi-ńg thai sàng-sṳ. Yîn-vì fat-tha̍t ke khì-chhâ kûng-ngia̍p, Wolfsburg ke ngìn-kiûn sû-ngi̍p vi yî chhiòn Tet-koet thi-yit vi, tha̍t-to 128,000 mî-ngièn. Wolfsburg yîn Fuk-sṳ̂ Khì-chhâ chúng-phu chhô-lo̍k yî chhṳ́ yì vùn-miàng. liá-sáng yû sṳ-kie sông chui-thai ke khì-chhâ kûng-chhòng, lâu Gibraltar ke mien-chit siông-tông. Phî-lìn thai-chung kûng-chhòng ke khì-chhâ-sàng Autostadt he yî Fuk-sṳ̂ Khì-chhâ chû-tô chhâ-hîn vì thi̍t-set ke lî-yû kín-tiám.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Wolfsburg siông-koân ke tóng-on.