Yùn-tôn yun-son

Chhiùng Wikipedia lòi
Yùn-tôn yun-son.

Yùn-tôn yun-son (Yîn-ngî: cloud computing), he yit-chúng kî yî Mióng-chi-mióng-lu ke yun-son fông-sṳt, théu-ko liá-chúng fông-sṳt, khiung-hióng ke Ngiôn-ngang-thí chṳ̂-ngièn fò chṳ̂-sín cho-tet on sî-khiù thì-kiûng pûn thien-nó lâu khì-thâ chông-tsì. Yùn-tôn-yun-son he ki 1980 ngièn-thoi Thai-hîn thien-nó to Hak-fu-tôn - Sṳ̀-fu̍k-hi ke thai-chón-pien chṳ̂-heu ke yu yit-chúng ki-pien. Yung-fu put-chai sî-yeu liáu-kié "Yùn-tôn" chûng kî-chhú sat-sṳ̂ ke se-chiet, put-pit khí-yû siông-yin ke Chôn-ngia̍p tî-sṳt, ya mò sî chhṳ̍t-chiap chin-hàng khúng-chṳ. Yùn-tôn-yun-son mèu-shu̍t liáu yit-chúng kî yî Mióng-chi-mióng-lu ke sîn ke IT fu̍k-vu chen-kâ, sṳ́-yung lâu kâu-fu mù-sṳt, thûng-sòng sia̍p-khi̍p théu-ko Mióng-chi-mióng-lu lòi thì-kiûng thûng-thai yi khok-chhûng kûng-nèn yì-chhiâ kîn-sòng he Hî-nyí-fa ke chṳ̂-ngièn. Chhai "Ngiôn-thí chit fu̍k-vu (Software as a Service): ke fu̍k-vu mù-sṳt tông-chûng, sṳ́-yung chá nèn-kèu chhùn-chhí fu̍k-vu Ngiôn-thí khi̍p chṳ̂-liau. Fu̍k-vu thì-kiûng-chá chet vì-fu kî-chhú sat-sṳ̂ khi̍p phìn-thòi yî vì-chhṳ̀ fu̍k-vu chang-sòng yun-chok.