跳至內容

Yamashiro-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Yamashiro-koet

Yamashiro-koet he Ngi̍t-pún kú-thoi ke Lin-chṳ-koet chṳ̂-yit, su̍k-yî Kîn-ki khî-vét, he ńg-ki chṳ̂-yit, ya-kóng Sân-chû fe̍t Sàng-chû. Yamashiro-koet siông-tông-yî hien-chhai ke Kîn-tû-fú nàm-phu. heu yîn liâng-thi nui ke phìn-ôn-kîn he fóng Lo̍k-yòng lèu Chhòng-ôn fông-sṳt kien-chho, ya-kóng yṳ̂ng-chû.

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]