Yin-yung chhàng-sit

Chhiùng Wikipedia lòi

Yin-yung chhàng-sit (應用程式, Yîn-ngî: Application Software), yâ cho-tet ham-cho yin-yung ngiôn-thí (應用軟體), he thien-nó ngiôn-thí ke chú-yeu fûn-lui chṳ̂-yit, he chṳ́-vi chṳ̂m-tui sṳ́-yung-chá ke mêu-chúng yin-yung muk-tit só tshón-siá ke ngiôn-khien.