Yoruba-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yok-lû-pâ-ngî fûn-phu.

Yok-lû-pâ-ngî (pún miàng èdè Yorùbá) he Sî-Fî chhêu-ko 2500 van-ngìn sṳ́-yung ke fông-ngièn lièn-sa thí. [1] kì he yok lû pâ ngìn ke mû-ngî, sṳ́-yung chhai Nai-khi̍p-li-â, Pi-nèn, Tô-kô, Pâ-sî[2], Set-là-li-ngo, pet Kâ-na̍p, Kú-pâ[3]

Yok-lû-pâ-ngî vì kû li̍psâng-thiàu ngî-ngièn, yi chit kì mò chhṳ̀ hìn pien-fa, chhiâ yî sâng-thiàu phièn ngi, Yok-lû-pâ-ngî ke ki fap kiet-kèu vì SVO.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yoruba-ngî Wikipedia
  1. Ethnologue 2005, Sachnine 1997
  2. Alapini Mestre Didi Asipa
  3. Anagó,vocabulario Lucumi, el Yoruba que se habla en Cuba, por Lydia Cabrera, prologo de Roger Bastide; Miami, coleccion del Chichereku, Ediciones Universal, 1986.