Yucatán Pan-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yû-khà-thán Pan-tó.

Yû-khà-thán Pan-tó (Yucatán Peninsula), vi yî Chûng Mî-chû pet-phu, Me̍t-sî-kô tûng-nàm-phu ke Pan-tó, Me̍t-sî-kô-vân lâu Kâ-le̍t-pí-hói chṳ̂-kiên, chiông Kâ-le̍t-pí-hói chhiùng Me̍t-sî-kô-vân chûng fûn-lì chhut. Tûng kho Kâ-le̍t-pí-hói, sî-lìm Me̍t-sî-kô-vân, Kham-phi-chhiet-vân, tûng-pet kak Yû-khà-thán Hói-hia̍p lâu Kú-pâ siông-mong, mien-chit tha̍t 19.76 van phìn-fông kûng-lî. Pan-tó thai-phu-fûn su̍k-yî Me̍t-sî-kô ke Kham-phi-chhiet-chû, Kîm-thap-na̍p Lò-o chû lâu Yû-khà-thán-chû, chûng-nàm-phu lâu Tûng-nàm phu-fûn su̍k Kôa-thi-mâ-là Phi-thên-sén lâu Pi-lî-sṳ̂. Yû-khà-thán Pan-tó thai-thí-sông lâu Mâ-ngâ Vùn-mìn ke yáng-hióng fam-vì yit-chṳ. Kîm-ha, Mâ-ngâ-ngìn yî-khi̍p tai yû phu-fûn Mâ-ngâ hiet-thúng ke fun-hiet-yì yìn-yèn cham-kí kâi Pan-tó ke hàn thai yit phu-fûn ngìn-khiéu, pin-chhiâ Mâ-ngâ-ngî yìn-yèn pûn kóng-fàm sṳ́-yung.