跳至內容

Yucatán Pan-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Yucatán Pan-tó.

Yucatán Pan-tó (Yucatán Peninsula), vi yî Chûng Mî-chû pet-phu, Me̍t-sî-kô tûng-nàm-phu ke Pan-tó, Me̍t-sî-kô-vân lâu Caribe-hói chṳ̂-kiên, chiông Caribe-hói chhiùng Me̍t-sî-kô-vân chûng fûn-lì chhut. Tûng kho Caribe-hói, sî-lìm Me̍t-sî-kô-vân, Campeche-vân, tûng-pet kak Yucatán Hói-hia̍p lâu Cuba siông-mong, mien-chit tha̍t 19.76 van phìn-fông kûng-lî. Pan-tó thai-phu-fûn su̍k-yî Me̍t-sî-kô ke Campeche Chû, Quintana Roo Chû lâu Yucatán hû, chûng-nàm-phu lâu Tûng-nàm phu-fûn su̍k Guatemala Petén Sén lâu Belize. Yucatán Pan-tó thai-thí-sông lâu Maya Vùn-mìn ke yáng-hióng fam-vì yit-chṳ. Kîm-ha, Maya-ngìn yî-khi̍p tai yû phu-fûn Maya hiet-thúng ke fun-hiet-yì yìn-yèn cham-kí kâi Pan-tó ke hàn thai yit phu-fûn ngìn-khiéu, pin-chhiâ Maya-ngî yìn-yèn pûn kóng-fàm sṳ́-yung.