Me̍t-sî-kô-vân

Chhiùng Wikipedia lòi
Me̍t-sî-kô-vân.

Me̍t-sî-kô-vân (Sî-pân-ngà-ngî: Golfo de México) he Pet-mî-chû nàm-phu Thai-sî-yòng ke yit hói-vân, yî Fu̍t-lò-lî-tha̍t Pan-tó-Kú-pâ-Yû-khà-thán Pan-tó yit-sien lâu ngoi-hói fûn-kot. Pet vì Mî-koet, nàm, sî vì Me̍t-sî-kô, tûng-nàm vì Kú-pâ, tûng kîn Fu̍t-lò-lî-tha̍t Hói-hia̍p lâu Thai-sî-yòng siông-lièn , kîn Yû-khà-thán Hói-hia̍p lâu Kâ-le̍t-pí-hói siông-chiap-, he chho̍k-miàng ke Me̍t-sî-kô-vân nôn-liù ke hí-tiám. Me̍t-sî-kô-vân hìn-sṳ̀n yî sâm yi-ngièn chhièn ke thi-khiù pán-khoài yun-thûng.