Yun (la̍k-fap)

Chhiùng Wikipedia lòi

Yun (閏) he la̍k-fap tú ke yit chúng siû-chang sṳ̀-kiên ke fông-sit, pâu-hàm yun-ngièn, yun-ngie̍t, yun-chû, yun-miéu tén-tén.