Êu-kí-lî-tet Kí-hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Êu-kí-lî-tet
Êu-kí-lî-tet Kí-hò.

Êu-kí-lî-tet Kí-hò (Euclidean Geometry) chṳ́ on-cheu Êu-kí-lî-tet ke 《Kí-hò ngièn-pún》 kèu-chho ke Kí-hò-ho̍k. Êu-kí-lî-tet Kí-hò yû-sṳ̀ chhiu chṳ́ Ngi-vì phìn-mien sông ke Kí-hò, chit Phìn-mien Kí-hò . Pún-vùn chú-yeu mèu-shu̍t phìn-mien Kí-hò. Sâm-vì khûng-kiên ke Êu-kí-lî-tet Kí-hò thûng-sòng kiàu-cho Li̍p-thí Kí-hò. Kô-vì ke chhìn-hìn chhiáng chhâm-khon Êu-kí-lî-tet khûng-kiên. Sú-ho̍k sông, Êu-kí-lî-tet Kí-hò he chṳ́ Ngi-vì phìn-mien lâu sâm-vì khûng-kiên chûng ke Kí-hò, kî yî Tiám-sien-mien-ká-sat. Sú-ho̍k-kâ ya yung liá-yit su̍t-ngî péu-sṳ khí-yû siông-sṳ sin-chṳt ke Kô-vì Kí-hò.