跳至內容

Euclid Kí-hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Euclid
Euclid Kí-hò.

Euclid Kí-hò (Euclidean Geometry) chṳ́ on-cheu Euclid ke 《Kí-hò ngièn-pún》 kèu-chho ke Kí-hò-ho̍k. Euclid Kí-hò yû-sṳ̀ chhiu chṳ́ Ngi-vì phìn-mien sông ke Kí-hò, chit Phìn-mien Kí-hò . Pún-vùn chú-yeu mèu-shu̍t phìn-mien Kí-hò. Sâm-vì khûng-kiên ke Euclid Kí-hò thûng-sòng kiàu-cho Li̍p-thí Kí-hò. Kô-vì ke chhìn-hìn chhiáng chhâm-khon Euclid khûng-kiên. Su-ho̍k sông, Euclid Kí-hò he chṳ́ Ngi-vì phìn-mien lâu sâm-vì khûng-kiên chûng ke Kí-hò, kî yî Tiám-sien-mien-ká-sat. Su-ho̍k-kâ ya yung liá-yit su̍t-ngî péu-sṳ khí-yû siông-sṳ sin-chṳt ke Kô-vì Kí-hò.