Ńg-piên-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Ńg-piên-hìn.

Ńg-piên-hìn (Yîn-ngî: Pentagon) he Kí-hò-ho̍k sông chṳ́ só-yû yû ńg-thiàu piên khi̍p ńg-chak kok ke Tô-piên-hìn. Chang Ńg-piên-hìn , he chang Tô-piên-hìn ke yit-chúng, yû ńg-thiàu piên, chhiâ só-yû piên-chhòng kiûn siông-tén, mî-chak nui-kok kiûn vì 108 thu. Chiông Chang Ńg-piên-hìn ke Tui-kok-sien lièn hí-lòi, cho-tet chho-sṳ̀n yit-ke Ńg-kok-sên. Chû-sṳ̀n ke thù-hìn lî cho-tet tsáu to yit-sia lâu Vòng-kîm fûn kot (φ = (1+√5)/2) yû-kôan ke chhòng-thu.

Chang Liuk-piên-hìn chhak-kûi chok-thù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ńg-piên-hìn.
Ńg-piên-hìn.

Mien-chit[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Liuk-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yit-pân Liuk-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chhṳ-yèn chûng ke Liuk-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]