跳至內容

Ńg-sùn-chiet Yun-thung

Chhiùng Wikipedia lòi

Ńg-sùn-chiet Yun-thung he Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki chhut-thèu hîn-hí ke Kî-tuk Sîn-kau chhai-nui ke yun-thung. Thi̍t-phe̍t khiòng-thiau kóng-fông-ngièn he sî-yeu liâng-su Sṳn-lìn ke vì-yit phìn-kí, chhiu-he yî-cheu chhai Sṳn-kîn só hién-sṳ ke ńg-sùn-chiet Sṳn-lìn kong-lìm. Ńg-sùn-chiet Yun-thung lâu heu-lòi 1950 ngièn-thoi fat-chhut ke Lìn-ên Yun-thung he chṳ̂n lui-sṳ.

Ńg-sùn-chiet Yun-thung chó-chhôi 1867-ngièn ke sṳn-kiet yun-thung chhiu-yû ngìn khôi-sṳ́ thì-chhut liá-ke miàng-chhṳ̂n. Hien-thoi ke Ńg-sùn-chiet Yun-thung he khôi-sṳ́ chhai-yî thai-yok 1901-ngièn. Thai-tô-su ke kî-tuk-thù ngin-thin liá-ke yun-thung chhut-thèu he chhiùng Mî-koet Kansas-chû ke Topeka-chṳ́n ke Pak-thi̍t-li Sṳn-kîn ho̍k-yen chho-phan-ngìn yen-chhòng Chhà-lî Pâ-hon ke yit-vi ńg ho̍k-sâng Agnes Ozman, liâng-su sṳn-lìn ke ên-su khôi-sṳ́ kóng-fông-ngièn. Kí-sot Ozman séu-chí sâm-ngit put-nèn kóng Yîn-vùn lâu chṳ́-nèn kóng Fà-ngî khi̍p siá Hon-sṳ". Nâ-ngit lièn-siu̍k yû 34-vi ya kóng-fông-ngièn.

Ńg-sùn-chiet Yun-thung ke khóng-chán he chhai Â-sû-sat-kiê fu̍k-hîn khôi-sṳ́, 1906-ngièn si-ngie̍t chhai Lo̍k-chham-kî khì-tó fi-ngi khì-kiên, chhṳ̂m-su thí-ngiam sṳn-lìn ke thai-thai khiòng-kon. heu-lòi chhóng-li̍p liáu Sṳ́-thù-sin-sîm-fi.

Ńg-sùn-chiet-phai ngin-vì kiu-ên he chhai-fû siông-sin Yâ-sû he vì-yit ke kiu-su̍k-chú, nèn-sa-chhui. Ya siông-sin kóng-lìn-ngièn he su Sṳn-lìn ke chim ke chṳn-kí.