Ǹg-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Ǹg-ngî thi-khî

Ǹg-ngî (吳語, Yîn-ngî: Wu language), he Hon Ngî-chhu̍k chṳ̂ yit-kî. Chú-yeu thûng-hàng yî Chûng-koet Kông-sû nàm-phu, Sông-hói, Chet-kông thai phu-fûn thi-khî, Ôn-fui nàm-phu ke phu-fûn thi-khî, Kông-sî tûng-pet-phu lâu Fuk-kien sî-pet kok khi̍p Hiông-kóng, Mî-koet Khiu-kîm-sân tén thi kong Ǹg-ngî ke yì-mìn chṳ̂-kiên. Ǹg-ngî ngî-yîm lâu hien-thoi Kôn-fa chhâ-phe̍t hó-thai.

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ̀-lùi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]