分類:Ngì-làn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Yilan County siông-koân ke tóng-on.