跳至內容

Sâm-sên-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi
Sâm-sên-hiông

Sâm-sên-hiông tshai Thòi-vân Ngì-làn-yen chûng-phu, làn-yòng phìn-ngièn sî-piên. Ngìn-khiéu 38,047-ngìn.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]