跳至內容

Yèn-sân-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi
Yèn-sân-hiông

Yèn-sân-hiông tshai Thòi-vân Ngì-làn-yen ke yit-ke hiông, vi-é tshai Ngì-làn-yen sî-phu, he Thòi-vân pún-thú kô-é-hi ke fat-ngièn-thi. Ngìn-khiéu 32,833-ngìn.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]