Yèn-sân-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yèn-sân-hiông

Yèn-sân-hiông tshai Thòi-vân Ngì-làn-yen ke yit-ke hiông, vi-é tshai Ngì-làn-yen sî-phu, he Thòi-vân pún-thú kô-é-hi ke fat-ngièn-thi. Ngìn-khiéu 32,833-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]