Tsong-vì-hiông

Chhiùng Wikipedia lòi
Tsong-vì-hiông

Tsong-vì-hiông he Thòi-vân Ngì-làn-yen ke yit-ke hiông, vi-é tshai làn-yòng phìn-ngièn tûng-phu. Tûng-lìm Thai-phìn-yòng, thi-sṳ phiàng-thán, phài-suí liòng-hó kâ-song ngit-tseu tshûng-tsiuk, thi̍t-sán kûa-kó khi̍p tshiâng-tshûng. Ngìn-khiéu 25,992-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]