A-hîn Kôn-yàm

Chhiùng Wikipedia lòi
A-hîn Kôn-yàm.
A-hîn Kôn-yàm fûn-phu.

A-hîn Kôn-yàm (Hon-sṳ: A型肝炎; Yîn-ngî: Hepatitis A, yî-chhièn pûn sṳ-vì khî chhòn-ngiam-sin ke kôn-yàm), Chûng-koet, Hiông-kóng, Àu-mùn, -Sîn yi̍t chok Kap-hîn-kôn-yàm (甲型肝炎), chhai Chûng-koet chia̍p-sòng kién-chhṳ̂n A-kôn. He yit-chúng fat-sâng yî kôn-chhong ke kip-sin kám-ngiam(感染) chhi̍t-phiang, hí yîn he A-hîn Kôn-yàm phiang-thu̍k (hepatitis A virus, HAV). Chhai hí-tô on-li tông-chûng, fam-chá chṳ́-yû séu hí chṳn-chhong fe̍t mò chṳn-chhong, yû-khì he ngièn-ki kha se ke phiang fam. Chhiùng kám ngiam to pot-phiang, khì siâm phu̍k khì yok vì ngi chṳ liuk chû. Yì kó chhut-hien chṳn-chhong, chhṳ̀-sa sṳ̀-kiên thûng-sòng vì pat chû, chṳn-chhong khó-nèn pâu-hàm: o̍k-o̍k, eú-phôn, puk-sià, phì fû fat vòng, fat sêu lâu puk-thung. Yok 10% chṳ 15% ke phiang fam, chhai chhû chhṳ kám ngiam heu 6 chak ngie̍t nui voi chhut-hien fu̍k fat chṳn-chhong. Khi̍t séu-sú phiang fam khó-nèn chhut-hien kip-sin kôn kûng-nèn sôi khe̍t, liá chhai ló-ngièn fam-chá chûng pí-kha sòng-kien.