Bengal-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Men-kâ-là-ngî thi-khî.

Men-kâ-là-ngî (bāṅlā / বাংলা fe̍t-chá bāṅālī / বাঙালী) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Yin-thu - Yî-lóng Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Ngâ-li-ôn Ngî-kî, he Men-kâ-là koetYin-thu Sî-men-kâ-là-pâng lâu Thi̍t-lî-phú-là-pâng ke kôn-fông ngî-ngièn, sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 2 yi 2 chhiên van-ngìn, he Yin-thu - Yî-lóng Ngî-chhu̍k chhai Yin-thi-ngî chṳ̂-heu thi-ngi thai ngî-ngièn. Men-kâ-là-ngî sṳ́-yung chú-yeu fûn-pu yî Men-kâ-là koet lâu Yin-thu Sî-men-kâ-là-pâng tén. Men-kâ-là-ngî he 1913-ngièn Nok-pi-ngì vùn-ho̍k chióng fe̍t-tet chá Yîn-su̍k Yin-thu ke lò pîn Tet là na̍p thi̍t thai kô ngì ke mû-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Bengal-ngî Wikipedia