Yin-thu Arya Ngî-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yin-thu Ngâ-li-ôn Ngî-kî fûn-phu.

Yin-thu Ngâ-li-ôn Ngî-kî he Yin-thu Yî-lóng Ngî-chhu̍k ke fûn-kî, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne ke yit phu-fûn, fûn-pu chhai Yin-thu, Pâ-kî-sṳ̂-than, Nì-phok-ngì, Sṳ̂-lî-làn-khà, he Ngâ-li-ôn-ngìn chhai chhièn 20 Sṳ-ki tai-to Nàm-â ke ngî-ngièn. Liá-chak ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn yû chhêu-ko lióng-pak chúng, khì-chûng sṳ́ -yung ngìn-sú tô-yî yit-chhiên-van ke ngî-ngièn, pâu-koat Yin-thi-ngî, Men-kâ-là-ngî, Mâ-là-thi-ngî, Sî Phòng-châ-phú-ngî (Lahnda), Vû-ngì-tû-ngî, Kú-kit-là-thi̍t-ngî, O-li-â-ngî, Tûng Phòng-châ-phú-ngî, Pok-khiet-phú-ngì-ngî, Mái-tì-li-ngî, Sin-tet-ngî, Â-ngá-tet-ngî, Nì-phok-ngì-ngî, Â-sat-mê-ngî, Kit-thai-kóng-ngî (Chittagonian), Sî-lòi-kî-ngî (Siraiki), Sen-ka-lò-ngî, Hâ-lî-â-na̍p-ngî (Haryanvi), Mâ-ngì-ngá-lî-ngî (Marwari), Mô-ket-thò-ngî (Magadhi), Khap-tì-sṳ̂-kâ-ngì-ngî (Chhattisgarhi) lâu Set-hói-tì-ngî (Sylheti) tén. Hien-thoi ke thai-phu-fûn Ngâ-li-ôn ngî-ngièn ngièn-chhṳ Fâm-ngî, chṳ́ -yû Khiet-sṳ̍p-mí-ngì-ngî lâu Sin-tet-ngî pó-liù séu-sú pí Fâm-ngî hàn-yeu ngièn-sṳ́ ke thi̍t-chṳ̂n.