Yin-thu Arya Ngî-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Yin-thu Arya Ngî-kî fûn-phu.

Yin-thu Arya Ngî-kî he Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k ke fûn-kî, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne ke yit phu-fûn, fûn-pu chhai Yin-thu, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, he Arya-ngìn chhai chhièn 20 Sṳ-ki tai-to Nàm-â ke ngî-ngièn. Liá-chak ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn yû chhêu-ko 200 chúng, khì-chûng sṳ́ -yung ngìn-sú tô-yî 1000 van ke ngî-ngièn, pâu-koat Hindi-ngî, Bengal-ngî, Marathi-ngî, Sî Punjabi-ngî (Lahnda), Urdu-ngî, Gujarat-ngî, Oriya-ngî, Tûng Punjabi-ngî, Bhojpuri-ngî, Maithili-ngî, Sindhi-ngî, Awadhi-ngî, Nepal-ngî, Assam-ngî, Chittagonia-ngî, Saraiki-ngî, Sinhala-ngî, Haryanvi-ngî, Marwari-ngî, Magadhi-ngî, Chhattisgarhi-ngî lâu Sylheti-ngî tén. Hien-thoi ke thai-phu-fûn Arya ngî-ngièn ngièn-chhṳ Fâm-ngî, chṳ́ -yû Kashmir-ngî lâu Sindhi-ngî pó-liù séu-sú pí Fâm-ngî hàn-yeu ngièn-sṳ́ ke thi̍t-chṳ̂n.