Punjabi-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phòng-châ-phú-ngî thi-khî.

Phòng-châ-phú-ngî (Phòng-châ-phú-ngî Kú-muk-kî-vùn: ਪੰਜਾਬੀ, Shahmukhi sṳ-mû: پنجابی, Yîn-vùn: Punjabi fe̍t Panjabi) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Yin-thu Yî-lóng Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Ngâ-li-ôn Ngî-kî. Phòng-châ-phú-ngî thi̍t-sû ke he, thi-yit, yû-sâng-thiàu; thi-ngi, he Nyâm-chho̍k-ngî. Phòng-châ-phú-ngî yu fi fûn-vì Sî-phòng-châ-phú-ngî, Lehnda (ਲੇਹੰਦਾ) fe̍t Lahnda (ਲਹਿੰਦਾ) lâu Tûng Phòng-châ-phú-ngî. Siraiki lâu Hindko thûng-sòng ya pûn sṳ-vì Phòng-châ-phú-ngî ke fông-ngièn. Phòng-châ-phú-ngî chú-yeu liù-thûng yî Yin-thu ke Phòng-châ-phú-pâng lâu Pâ-kî-sṳ̂-thán ke Phòng-châ-phú-sén só-yî sṳ́-yung ke ngî-ngièn, ya-he Yin-thu Phòng-châ-phú-pâng ke kôn-fông ngî-ngièn. Kì ya liù-thûng yî lìn-khiûn ke Yin-thu Hâ-lî-â-na̍p-pâng, Hí-mâ-hâi-ngì-pâng lâu Tet-lî. Tông Yin-thuPâ-kî-sṳ̂-than chhai 1947-ngièn fûn-lie̍t sṳ̀, Phòng-châ-phú thi-khî, khì vùn-fa lâu ngî-ngièn ya pûn su yáng-hióng. Yîn-chhṳ́, Phòng-châ-phú ke ngî-ngièn lâu vùn-fa ya sṳ̀n-vì thûi-thûng lióng-koet fò-phìn kâu-vông ke yit-thai thûng-li̍t.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Punjabi-ngî Wikipedia