Brisbane

Chhiùng Wikipedia lòi
Brisbane.

Brisbane (Yîn-ngî: Brisbane) he Au-chû Queensland fú-sàng, vi-yî Au-chû pún-thú ke tûng-pet-phu, pet-yèn Sunshine Coast, nàm-lìn koet-chi kôn-kông sṳn-thi Gold Coast. Thai tû-fi-khî ngìn-khiéu 215-van, he Au-chû ngìn-khiéu thi-sâm thai tû-fi. Brisbane kho-khiun Thai-phìn-yòng, tûng-mien pin-lìm Tasman-hói, he yit-ke chhiùng hói-ngan sien, hò-chhôn lâu kóng-héu vông sî-phu nui-liu̍k fat-chán ke tû-sṳ. Khì sṳ-chûng-sîm vi-yî Brisbane Hò (Brisbane River) piên . Brisbane kî-chhòng lâu koet-chi hói-kóng chho-lo̍k yî Brisbane hò-khiéu lióng-phòng.

Brisbane he 1982-ngièn Yîn Lièn-pâng Yun-thung-fi, 1988-ngièn Sṳ-kie Pok-lám-fi, yî-khi̍p Sṳ-kie Yû-ngì Yun-thung-fi (Goodwill Games) ke chú-phan sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thúng-kie[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Brisbane

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]