跳至內容

Queensland

Chhiùng Wikipedia lòi
Queensland.

Queensland (State of Queensland), vi-yî Au-chû ke tûng-pet-phu, mien-chit he Au-chû ke thi-ngi thai chû, ngìn-khiéu phài-miàng chhiòn Au-chû thi-sâm. Kîn-kí 2007-ngièn 12-ngie̍t thúng-kie, Queensland ngìn-khiéu yí-kîn thu̍t-pho 4,380,000 ngìn, cham-hi chhiòn-koet chúng ngìn-khiéu ke 20%. Queensland thi-yit thai sàng vi sú-fú Brisbane, ngìn-khiéu 1,007,900 (2007-ngièn 3-ngie̍t sú-kí) , thai tû-fi-khî ngìn-khiéu yok lióng-pak-van. Thi-ngi thai sàng he kôn-kông chhung-chṳ́n Gold Coast, ngìn-khiéu 58.3-van (2007-ngièn 10-ngie̍t sú-kí)

Queensland yû siông-tông kóng-thai ke thi-khî vi-yî ngie̍t-tai, sṳn-sán khóng-vu̍t lâu súi-kó, kî-mìn ngie̍t-oi yun-thung, su yû "Yòng-kông chṳ̂ chû" (Sunshine State) ke mî-chhṳ̂n.

Queensland yî nùng-ngia̍p vi chú-yeu mo-yi sán-phín, vi Au-chû ngiù-nen, kâ-pî, yên-chhó, thì-thèu, muk-chhòi, thèu-lui, phìn-kó, khiûng-tsiâu, vòng-lî, muk-kôa, Lai-kî, Mong-kó, kuk-vu̍t, kâm-tsà, mièn-fâ tén sán-phín ke chú-yeu sán-thi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]