跳至內容

Kâ-pî

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Kâ-pî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"咖啡" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Het Kâ-pî

Kâ-pî he chhái-yung kîn-ko fûng-phoi ke Kâ-pî-theu chṳ-chho ke yím-liau, thûng-sòn cho-vì ngie̍t-yím, than ya-yû chok-vì lâng-yím ke pên-kâ-pî. Kâ-pî he ngìn-lui sa-fi liù-hàng fam-vì chui kóng-yit ke yím-liau chṳ̂-yit.

Kâ-pî ke li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-pî ke lòi-ngièn yí-kîn mò-ngìn mìn-tî. Chṳ̂n-tô chhòn-sot chṳ̂-yit chṳ́-chhut kâ-pî ngièn pûn-ngìn sên-sán tì Kú-sṳ̍t sî-nàm-phu Kâ-fap-sén kô-ngièn thi-khî, kîn-kí chhòn-sot he yit-vi mu̍k-yòng-ngìn fat-hien mièn-yòng chheu-tén yit-chúng chhṳ̍t-vu̍t, pien-sṳ̀n fî-sòng fun-hîn fa̍t-phat, só-yî fat-hien liáu kâ-pî. Ya-yû yit-chúng kóng-fap he tì yit-chhòng fó-châi, sêu-fí yit-phién kâ-pî-lìm, kháu-sêu kâ-pî ke hiông-mi chhiu-hó yîn-hí chû-vì kî-chhu mìn-chung ke chu-yi. Ngìn-mìn chui-chhû chu̍t-chheu liá-chúng chhṳ̍t-vu̍t kó-chṳ́ tû-voi thì-tó sṳ̀n, heu-lòi fûng-kháu mo-sui chhâm-ngi̍p mien-fún cho-sṳ̀n mien-pâu, chok-vì yúng-sṳ ke sṳ̍t-vu̍t, hí-khó thì-kô chok-chan ke yúng-hi.