跳至內容

Chûng-koet Khiung-sán-tóng thi 19 chhṳ Chhiòn-koet Thoi-péu Thai-fi

Chhiùng Wikipedia lòi

Chûng-koet Khiung-sán-tóng thi 19 chhṳ Chhiòn-koet Thoi-péu Thai-fi, kién-chhṳ̂n Chûng Khiung 19 Thai, he Chûng-koet Khiung-sán-tóng2017-ngièn 10-ngie̍t 18-ngit chṳ 10-ngie̍t 24-ngit chhai Pet-kîn khôi ke Chhiòn-koet Thoi-péu Thai-fi. Khôi-fi ke thoi-péu yù 2,280 ngìn. Liá-chak fi-ngi sién-kí chhut chûng-yông vî-yèn 204 ngìn lâu chûng-yông heu-pú vî-yèn 172 ngìn.

19 Thai kiet-suk ke chhṳ-ngit, Chûng Khiung Chûng-yông Vî-yèn-fi sién-kí chhut Chûng-yông Chṳn-chhṳ-khiu̍k Sòng-vî 7 ngìn: