2017-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki 22 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1980 ngièn-thoi 1990 ngièn-thoi
2000 ngièn-thoi 2010 ngièn-thoi 2020 ngièn-thoi
2030 ngièn-thoi 2040 ngièn-thoi
Ngièn: 2012-ngièn 2013-ngièn 2014-ngièn 2015-ngièn
2016-ngièn 2017-ngièn 2018-ngièn
2019-ngièn 2020-ngièn 2021-ngièn 2022-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 106 ngièn

2017-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngit.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]